Efektívna verejná správa - Stratégia cestovného ruchu v okrese Levoča 2021 – 2027, výhľadovo do roku 2030