Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Ochrana osobných údajov


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV OD 25. 05. 2018

 

 1. Prevádzkovateľ:     Mesto Levoča

 

 1. Právne predpisy:

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) - pdf


Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - pdf

 

 1. Zodpovedná osoba:

 

Zodpovedná osoba je určená prevádzkovateľom v zmysle čl. 37 – 39 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v zmysle § 44 – 46 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Kontakt:
Email:  zodpovednaosoba@levoca.sk
Telefón: 0911617444

 

 1. Informácie pre dotknuté osoby:

 

 1. Informácie v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

  BOZP
  Denné centrum seniorov    
  Detské jasle    
  Elektronická schránka    
  Evidencia majetku    
  Integrované obslužné miesto    
  Kontrola, sťažnosti, petície    
  Matričný úrad    
  Miestne dane    
  Miestne poplatky    
  Monitorovací kamerový systém    
  MZ, MR, komisie MZ a hlavný kontrolór mesta    
  Nájomné byty    
  Overovanie listín a podpisov    
  Oznámenia verejných funkcionárov mesta Levoča    
  Oznamovanie protispoločenskej činnosti   
  Personálna a mzdová agenda zamestnancov mesta Levoča    
  Podujatia    
  Pokladňa    
  Pošta    
  Právne vzťahy    
  Priestupkové konania, evidencia priestupkov    
  Referentské vozidlá    
  Register obyvateľov a evidencia súpisných a orientačných čísiel, register adries 
  Rozhodovanie vo veciach CR a RM    
  Rozhodovanie vo veciach pozemných komunikácií a cestnej dopravy    
  Rozhodovanie vo veciach stavebného úradu    
  Rozhodovanie vo veciach ŠFRB    
  Rozhodovanie vo veciach územného plánovania    
  Rozhodovanie vo veciach životného prostredia    
  Rybárske lístky    
  Samostatne hospodáriaci roľník    
  Sociálne vzťahy    
  Správa registratúry    
  Školstvo    
  Účtovníctvo    
  Voľby    
  Výberové konania    
  Výberové konania fakultatívne    
  Zmluvné vzťahy    
  Žiadosti podľa infozákona    
  Životné jubileá a životné udalosti

 

 1. Informácie v zmysle čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v zmysle § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

  Aktivačná činnosť
  Civilná ochrana
  Hospodárska mobilizácia
  Kataster
  Ochrana osobných údajov
  Požiarna ochrana
  Správa bytov
  Škodová komisia
  Verejné obstarávanie

     
 5.


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka