Projekty

Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami – vypracovanie projektovej dokumentácie

Stav
Zrealizované

Názov projektu: Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami – vypracovanie projektovej dokumentácie

 

Poskytovateľ dotácie:   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prijímateľ dotácie:          Mesto Levoča

 

Výška poskytnutej dotácie:        3 670,- EUR

Výška spolufinancovania:           200,- EUR

Spolu oprávnené výdavky:         3 870,- EUR

 

Účel a cieľ projektu:

Vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť technickú vybavenosť k bytovej zástavbe Levočské Lúky.

Projektová dokumentácia bude riešiť:

1. prístupovú komunikáciu,

2. zastávku MHD a obratisko

3. chodníky k zastávke MHD

4. odvodnenie

5. verejné osvetlenie.

 

Termín realizácie:            rok 2019

 

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Za obsah projektu je výlučne zodpovedný príjemca – Mesto Levoča.