Sociálne služby

Terénna sociálna práca

Od 1.8.2017 bolo mesto Levoča zapojené v Národnom projekte „Terénna sociálna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“. Tento projekt skončil 31.10.2019 a plynule prešiel do II. fázy – doba trvania je od 1.11.2019 do 31.10.2022, na základe Zmluvy o spolupráci, č. zmluvy: USVRK-OIP-2019/001673-067 , uzatvorenej medzi Ministerstvom vnútra SR a Mestom Levoča.

V tomto projekte je zamestnaných 6 pracovníčok, z toho 4 pracovníčky sú na pracovnej pozícii terénna sociálna pracovníčka a 2 pracovníčky sú na pracovnej pozícii terénna pracovníčka. Sídlo pracoviska je na adrese ul. Predmestie 26 v Levoči.

Klientom TSP je fyzická osoba, ktorá sa ocitla v neriešiteľnej situácii a po jej zhodnotení dospieva k názoru, že pre jej vyriešenie potrebuje odbornú pomoc. Je to osoba, ktorá hľadá pomoc a nie je vlastnými silami a prostriedkami schopná vyriešiť svoju kolíznu situáciu.

Hlavným cieľom NP TSP a TP je motivácia a aktivizácia jednotlivcov a rodín na riešenie problémov prostredníctvom spoločnej aktivity. Terénni soc. pracovníci a terénni pracovníci sa venujú klientom so zámerom definovať prevenčné opatrenia sociálneho vylúčenia a rôznych ďalších sociálne rizikových javov.

Hlavnými problémami boli financie – oddlžovanie klientov, pomoc pri zhotovovaní splátkových kalendárov, komunikácia s exekútormi, motivácia k sporeniu. Zamestnanosť – pomoc pri vypisovaní žiadostí o prijatie do pracovného pomeru, pomoc pri vypisovaní životopisov.  Riešenie rôznych sociálno-patologických javov, vybavovanie dôchodkov, dávok v hmotnej núdzi, osveta zdravia – konzultácie s lekármi, rekonštrukcia obydlí, zveľaďovanie príbytkov.  Upozorňovanie rodičov na povinnú  školskú dochádzku ich detí – riešenie záškoláctva.  Pracovníčky pravidelne spolupracujú so základnými školami, s lekármi, s kuratelou a ÚPSVR.


Kontakty:

E-maily:                                                             telefón:

bukovinskatsp@levoca.sk                             +421 903465904

hricovatsp@levoca.sk                                     +421 910867421

stankovatsp@levoca.sk                                  +421 911761444