Sociálne služby

Opatrovateľská služba

Mesto Levoča,

poskytuje sociálne služby občanom Mesta Levoča:

  • opatrovateľskú službu
  • jedáleň
  • denné centrum

v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákonom č. 485/2013 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v súlade VZN Mesta Levoča č. 13/2015  a  VZN č. 23/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta Levoča.