Sociálne služby

Komunitné centrum – Levočské Lúky

Mesto Levoča bolo  v NP Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. fáza zapojené od 1.4.2018 do 31.10.2019 na základe Zmluvy  o spolupráci, č. zmluvy: USVRK-OIP-2017/000574-002 uzatvorenej medzi Ministerstvom vnútra SR a mestom Levoča. Mesto Levoča a Ministerstvo vnútra SR  uzatvorilo Zmluvu o spolupráci , č. Zmluvy: USVRK-OIP-2019/001664-030 v rámci Národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza.  Termín trvania projektu je od 1.11.2019 do 31.12.2021..

V tomto projekte sú zamestnaní 3 zamestnanci na troch pracovných pozíciách:

Odborný garant KC – nastavuje smerovanie výkonu KC v súlade s potrebami obce, komunity a klientov. Odborne riadi činnosť KC, aby bolo zaistené plnenie cieľov, koordinuje celý výkon KC a obsahovo a organizačne zabezpečuje činnosti KC. Spolupracuje s relevantnými inštitúciami pri analýze a riešení sociálnej situácie klienta, vytvára a udržuje partnerstvá a korektné vzťahy s jednotlivcami, organizáciami a inštitúciami /obec, terénni sociálni pracovníci, ÚPSVR, vzdelávacie inštitúcie a mnohé ďalšie/, rešpektuje ich odlišné pohľady a spolupracuje s nimi v záujem prijímateľov sociálnych služieb. Poskytuje pomoc pri uplatňovaní práv a právo chránených záujmov a napomáha sociálnej integrácii klienta do komunity.

Odborný pracovník KC – zodpovedá za výkon komunitnej práce v KC. Zisťuje a mapuje potreby komunity/klientov v oblasti sociálnych služieb/, mapuje potenciál komunity/klientov, vyhľadáva klientov a prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, má kompetenciu byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov. Svojou činnosťou prispieva k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených. Poskytuje pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a napomáha sociálnej integrácii klienta do komunity. Vedie nevyhnutnú administratívu.

Pracovník KC – asistuje odbornému pracovníkovi KC pri výkone jeho činností podľa jeho pokynov a pod jeho metodickým vedením. Mapuje potreby cieľovej skupiny a navrhuje spôsoby riešenia, vyhľadáva klientov a potenciálnych klientov pre KC, vykonáva odborne nenáročné úkony predovšetkým pri práci s klientom a vedie voľno-časové aktivity pre deti a mládež, vypomáha pri doučovaní, organizuje komunitné podujatia a aktivity. Vedie nevyhnutnú administratívu.

V rámci Komunitného centra sa realizuje  množstvo podujatí – kurz prvej pomoci v spolupráci so Slovenským červeným krížom, besedy so záchranármi, besedy spojené s osvojením si základných hygienických návykov, výroba kreatívnych výrobkov z papiera, vlny, plastelíny, skrášľovanie priestorov  KC, nácviky divadelného predstavenia, nácviky tancov, príprava na vyučovanie, čítanie, počítanie. Konajú sa besedy súvisiace s rekvalifikáciou dospelých, bývaním, uplatnením sa na trhu práce, riešenie aktuálnych problémov s bývaním.  Deti vykonávajú rôzne športové aktivity – cvičenie na fit loptách, beh, futbal, švihadlá, turistické vychádzky s poznávaním prírody a ekológie a mnohé iné aktivity.

Kontakty: 

e-mail: komunitnecentrum@levoca.sk                                 telefón: +421911797810

 

Prílohy na stiahnutie