Sociálne služby

Denné centrum pre seniorov

Mesto Levoča, poskytuje sociálne služby občanom Mesta Levoča:

v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, a v súlade VZN Mesta Levoča č. 7/2017 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta Levoča.


ŠTATÚT DENNÉHO CENTRA PRE SENIOROV LEVOČA

Článok I
Všeobecné ustanovenia

(1) Mesto Levoča ako zriaďovateľ, podľa § 4 ods. 3 písm. p) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 56 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) prevádzkuje Denné centrum pre seniorov Levoča (ďalej len „Denné centrum“).

(2) Adresa sídla Denného centra je Námestie Majstra Pavla č. 50-51, 054 01  Levoča.

(3) Denné centrum je organizačnou jednotkou mesta Levoča ako súčasť Mestského úradu v Levoči, ktorý ho riadi prostredníctvom oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva na Mestskom úrade v Levoči. Jeho prevádzku personálne zabezpečuje zriaďovateľ.

(4) Denné centrum nemá právnu subjektivitu a je napojené na rozpočet zriaďovateľa.

(5) Členstvo v Dennom centre je bezplatné. Prevádzkový poriadok Denného centra môže určiť výšku členského za pobyt v Dennom centre.

(6) Denné centrum sa zriaďuje na dobu neurčitú s účinnosťou od 17.03.2015.

Článok II
Predmet činnosti

(1) Denné centrum poskytuje sociálnu službu počas dňa osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek alebo majú nepriaznivý zdravotný stav, ako aj ostatným osobám podľa § 56 ods. 1 zákona o sociálnych službách.

(2) Denné centrum poskytuje najmä sociálne poradenstvo a vytvára podmienky na záujmovú a kultúrnu činnosť osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek s cieľom podporiť a udržať ich fyzickú a psychickú aktivitu.

Článok III
Charakter Denného centra

(1) Denné centrum je miesto, v ktorom zriaďovateľ umožňuje počas dňa osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek alebo majú nepriaznivý zdravotný stav, ako aj ostatným osobám podľa § 56 ods. 1 zákona o sociálnych službách kultúrno-spoločenský život, uspokojovanie ich záľub a záujmov s cieľom povzbudiť ich k aktivite, sebarealizácii, zapájať ich do spoločenského života  a prispievať tak k nadväzovaniu kontaktov s novými ľuďmi, vytváraniu pocitu spolupatričnosti najmä

  • organizovaním podujatí a akcií pre členov Denného centra
  • organizovaním podujatí smerom k verejnosti a mestu Levoča
  • spoluprácou členov Denného centra pri príprave podujatí a akcií organizovaných zriaďovateľom, resp. právnickými osobami zriadenými alebo založenými mestom Levoča
  • spoluprácou členov Denného centra pri dobrovoľníckych aktivitách v prospech iných fyzických osôb.

Článok IV
Režim fungovania Denného centra

(1) Vnútorný chod a režim Denného centra zabezpečujú orgány Denného centra. Najvyšším orgánom Denného centra je Výročná členská schôdza a Predseda.
(2) Funkcia v orgánoch Denného centra je dobrovoľná a funguje na princípe svojpomoci.
(3) Zásady fungovania a prevádzku Denného centra upravuje Prevádzkový poriadok Denného centra a Hygienický režim Denného centra.

V Levoči dňa 09.03.2015

PaedDr. Milan Majerský
primátor mesta