Základné školy

Základná škola Gašpara Haina

ZŠ, Gašpara Haina 37 v Levoči je plno organizovaná škola, ktorá poskytuje základné vzdelávanie pre žiakov mesta Levoča a jeho blízkeho okolia s cieľom najkvalitnejšej prípravy žiakov pre ich ďalšie smerovanie na stredných školách.

Školu v súčasnosti navštevuje 500 žiakov a vyučuje v nej 52 pedagogických zamestnancov. V škole sa vyučujú cudzie jazyky: anglický, nemecký a ruský. Súčasťou areálu školy je školské multifunkčné ihrisko, kde v prípade priaznivého počasia prebieha vyučovanie telesnej a športovej výchovy. Škola je vybavená modernou didaktickou a výpočtovou technikou. Vyučovanie prebieha v odborných učebniach a špecializovaných laboratóriách. Škola má k dispozícii XX tried, z toho XX odborných učební, 1 laboratórium pre predmety biológia, fyzika a chémia.

Školské knižnice, školská televízia a novo zriadené oddychové zóny v miestach spoločných priestorov oboch budov školy spoločne so Školským klubom detí a školskou jedálňou tvoria jednu veľkú spoločnosť, ktorú už niekoľko rokov Levočania poznajú pod značkou – TRIDSAŤSEDMIČKA.

Adresa: Ul. Gašpara Haina 37

Riaditeľka: Mgr. Martina Stašková

Tel.: 053/451 25 70

E-mail: skola@zsghaina.org

Web: zsghaina.edupage.org