Školské zariadenia

Základná umelecká škola

Základná umelecká škola v Levoči je plne organizovanou umeleckou školou so štyrmi odbormi: hudobným, tanečným, výtvarným a literárno-dramatickým.

Poskytuje vzdelávanie v prípravných ročníkoch, primárne umelecké vzdelávanie (ISCED 1 B), nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie (ISCED 2 B), umelecké vzdelanie pre študentov stredných škôl a dospelých. Vyučovanie v škole prebieha v súlade s platnými učebnými plánmi pre hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor schválenými MŠ SR dňa 20.augusta 2009 pod číslom CD-2009-27474/21375-1:911 s platnosťou od 1.septembra 2009 a učebnými osnovami MŠ SR dňa 14.8.1995 pod číslom 729/1995-15.

Adresa: Nám. Majstra Pavla 48, 054 01 Levoča

Riaditeľ: Mgr. Dušan Kamenický

Tel.: 053/ 4512 373

E-mail: zuslevoca@vmnet.sk

Web: zus.levoca.sk