Materské školy

Materská škola, Ul. Železničný riadok 3, Levoča

Vzdelávacia a výchovná činnosť v materskej škole sa poskytuje na základe Školského vzdelávacieho programu „Šťastné deti“. Všetky aktivity materskej školy sú zahrnuté do Plánu práce na daný školský rok.
Materská škola je zameraná na dopravnú výchovu. Zážitkovým učením na dopravnom ihrisku vedieme deti, aby vnímali kamaráta ako účastníka cestnej premávky, rešpektovali ho, dodržiavali pravidlá dopravnej výchovy. Snažíme sa rozvíjať vedomosti o dopravnej výchove správnou motiváciou a aktivitami. Nadobúdajú základy o dopravných predpisoch a pravidlách cestnej premávky. Postupujeme od jednoduchšieho k zložitejšiemu. Vedieme deti k ohľaduplnosti k ostatným účastníkom cestnej premávky. Učíme sa správne orientovať a správať v dopravných situáciách ako chodci, cyklisti, kolobežkári pričom si rozvíjame špeciálne pohybové zručnosti. Tak sa pripravujeme na bezpečný a samostatný pohyb v cestnej premávke s dôrazom na dodržiavanie pravidla vidieť a byť videný. Zvyšujeme si teoretické a praktické poznatky z dopravnej výchovy v spolupráci s príslušnými orgánmi /dopravná polícia, mestská polícia, záchranná služba/ a preverujeme si získané znalosti na súťažiach s dopravnou tematikou. Deti získavajú detský vodičák . Dopravné ihrisko na našej materskej škole je taktiež využívané pre všetky materské školy, základné školy a špeciálne školy mesta Levoča.
Školský dvor je vybavený preliezkami, pieskoviskami, hojdačkami, domčekom. Súčasťou školského dvora je aj veľké multifunkčné dopravné ihrisko.

Adresa: Železničný riadok 3

Riaditeľka: PaedDr. Anna Bineková

Tel.: 053/4512593

E-mail: skolkazeleznicny@gmail.com

Web: mszeleznicnyriadok.edupage.sk