Materské školy

Materská škola, Predmestie 832/26, Levoča

Materská škola, Predmestie je dvojpodlažná budova, ktorá prevádzkuje 3 triedy, v ktorých sú deti od 3 – 6 rokov, rozdelené v triedach podľa veku. Súčasťou MŠ, Predmestie je elokované pracovisko, Levočské Lúky, ktoré prevádzkuje jednu vekovo zmiešanú triedu od 3 – 6 rokov.  Materskú školu tvorí školský dvor s hracími prvkami a pieskoviskami. Triedy materskej školy sú moderne zariadené s množstvom učebných a didaktických pomôcok, športových pomôcok, detskej literatúry, interaktívnym kobercom a ďalšími pomôckami, ktoré rozvíjajú osobnostné kompetencie každého dieťaťa s rešpektovaním a prihliadnutím na jeho individualitu a jedinečnosť.

Výchovno-vzdelávací proces sa zameriava hlavne na rozvíjanie komunikačných schopností, nakoľko materskú školu a elokované pracovisko navštevujú deti z marginalizovaných rómskych komunít. Prihliadame na udržiavanie ich vlastných tradícií, rómskych zvykoch a kultúre. Vytvárame spoločné aktivity s rodičmi detí ako sú tvorivé dielne, Vianočné posedenie, Deň Rómov a iné.

Adresa: Predmestie 26, 054 01 Levoča

Riaditeľka: Bc. Henrieta Fľaková

Tel.: 053/4512300

E-mail: mspredmestie26@gmail.com

Web: mspredmestie.edupage.sk

 

Elokované pracovisko, Materská škola, mestská časť Levočské Lúky 3, Levoča

Adresa: Levočské Lúky 3, 054 01 Levoča

Riaditeľka: Bc. Henrieta Fľaková

Vedúca ŠJ: Erika Teplicová

Tel.: 053/4496104

E-mail: mslevocskeluky@gmail.com

Web: msluky.edupage.sk