Materské školy

Materská škola, Ul. Jána Francisciho 8, Levoča

Materská škola na Ulici Jána Francisciho 8 je súčasťou najväčšieho sídliska Západ v meste Levoča. Svojou polohou je preto ľahko dostupná pre mnohé rodiny s deťmi. Jej komplex tvorí účelová viacpavilónová budova prepojená spojovacou chodbou. K objektu materskej školy patrí oplotený areál určený na pobyt vonku, telovýchovné, rekreačné aktivity, záujmovú a hrovú činnosť detí.

Materská škola má spolu šesť tried a poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom spravidla od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa v materskej škole realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Zdravkovia poznávajú svet“ a na jej realizácii sa podieľa spolu 12 kvalifikovaných pedagogických zamestnankýň. Hlavným zameraním materskej školy je rozvíjanie prírodovednej gramotnosti a zdravého životného štýlu ako súčasti podpory zdravia. V rámci aktivít spolupracuje materská škola s viacerými organizáciami mesta Levoča a na zefektívnení jej výchovno-vzdelávacieho procesu sa podieľa aj metodické združenie zriadené pri materskej škole.

Adresa: Jána Francisciho 8

Riaditeľka: Mgr. Katarína Dzurillová, PhD.

Vedúca ŠJ: Anna Sedláčková

Tel.: 053/4512634

E-mail: msfrancisciho8@gmail.com

Web: msfrancisciho.edupage.org