Materské školy

Materská škola, Ul. Gašpara Haina 1237/36, Levoča

Obohacujeme edukáciu detí o prvky súvisiace s environmentálnou výchovou. Posilňujeme environmentálne cítenie a záujem o ekológiu, aby si deti uvedomili význam prírody a hodnotu životného prostredia pre človeka. Snažíme sa rozvíjať u detí aktívny vzťah k jeho ochrane. Rozširujeme aktuálne poznatky z oblasti prírodovedného zamerania a zdokonaľujeme manuálne zručnosti v praktických ekologických cvičeniach. Učíme sa s deťmi vnímať rozmanitosť prírody ako významnú hodnotu pre človeka. Vytvárame podmienky v školskej záhrade na pestovanie úžitkových a liečivých rastlín. Snažíme sa zachovať, upravovať a zveľaďovať existujúcu flóru školskej záhrady (stromy, kríky, kvetinové záhony) pre potreby edukácie v oblasti environmentálnych a prírodovedných aktivít. V triedach vytvárame kútiky živej prírody.

Štvortriedne pracovisko je architektonicky zakomponované do tichej, pokojnej časti mesta, mimo dopravného ruchu, obklopená zeleňou záhrad a zvýhodnená blízkosťou prírody. Jej komplex tvorí účelová trojpavilónová budova prepojená spojovacou chodbou a školský viacúčelový areál.

Adresa: Gašpara Haina 36, 054 01 Levoča

Riaditeľka: Mgr. Lenka Košíková

Vedúca ŠJ: Magdaléna Šariská

Tel.: 053/4513610

E-mail: msghaina@levonetmail.sk

Web: mshaina.edupage.sk