Stredné školy

Gymnázium sv. Františka Assiského

Hlavným poslaním školy je poskytovať kvalitné vzdelanie a formáciu osobnosti mladého, samostatného, tvorivého a zodpovedného mladého človeka v rodinnej atmosfére s osobným prístupom pedagógov k žiakom.

Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie v štvorročnom a osemročnom študijnom programe. Žiaci počas štúdia získajú kompetencie potrebné na svoju profesijnú orientáciu a vysokoškolské štúdium s dôrazom na moderné formy vzdelávania – charakterové a projektové vzdelávanie, rozvoj kritického myslenia a čitateľskú a finančnú gramotnosť.

Škola organizuje partnerské cezhraničné výmeny,  je zapojená do medzinárodnej spolupráce eTwinning, medzinárodných projektov v biotechnológiách, učiteľských aj žiackych mobilít platformy Erasmus+ a študenti pravidelne získavajú ocenenia v predmetových olympiádach, športových či recitačných súťažiach a stredoškolskej odbornej činnosti. Obľúbenými podujatiami sú adaptačné programy na začiatku štúdia, športové kurzy – cyklistický, lyžiarsky alebo plavecký.

Adresa: Kláštorská 24

Riaditeľka: PaedDr. Marta Zabielna, PhD.

Tel.: 053/4170600

E-mail: skola@gsfalev.sk

Web: www.gsfalev.sk