Stredné školy

Gymnázium J. F. Rimavského

Škola ponúka úplné stredné vzdelanie s maturitou v odbore 7902 J gymnázium štvorročné a osemročné štúdium.
Naši študenti disponujú širokým spektrom poznatkov, ktoré sú základom pre budúce vysokoškolské štúdium. Profilácia študentov sa uskutočňuje prostredníctvom voliteľných predmetov v 3. a 4. ročníku štúdia. Študenti sa zapájajú do spoločenskovedných, prírodovedných a športových súťaží, predmetových olympiád a stredoškolskej odbornej činnosti.

Škola pod vedením mladých a tvorivých pedagógov ponúka žiakom zážitkové hodiny organizované formou exkurzií a kultúrnych podujatí  priamo v teréne. Sme inovatívni, zapájame sa do rôznych enviromentálnych a robotických projektov, viď. víťazný projekt našich žiakov

Naše naj

jazykové učebne, moderne vybavené laboratória, jazykové projekty, digitálne vzdelávanie, jedáleň, oddychová zóna pre študentov, 2 telocvične, multifunkčné ihrisko, školská knižnica

Projekty: : eTwinning a Erasmus+

  •                    sme poskytovateľom Ceny vojvodu z Edinburgu
  •                    micro:bit, LEGO, 3D tlač
  •                    ekologické aktivity
  •                    domáce a zahraničné exkurzie
  •                    vysoká úspešnosť našich študentov aj na zahraničných vysokých školách

Naše tradície

Obľúbenými akciami pre našich študentov sú plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik a kurz ochrany a života zdravia vo Vysokých Tatrách. Okrem toho uskutočňujeme pravidelné exkurzie v rámci rôznych predmetov a medzipredmetových vzťahov.

Adresa: Kláštorská 37

Riaditeľ: Mgr. Jaroslav Kramarčík

Tel.: 053/4512250

E-mail: skolagjfrlevoca@mail.t-com.sk

Web: gymjfrle.edupage.org