Iný zriaďovateľ

Špeciálna základná škola

ŠZŠ sa nachádza v blízkosti centra mesta Levoča v samostatnej vilke v zástavbe rodinných domov. Bola zriadená v roku 1948.  Školu navštevujú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Vzdelávanie sa vnútorne člení na: variant A, B a C podľa stupňa MP.

Variant A má spravidla deväť ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného ročníka. Prípravný ročník je určený pre žiakov, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy so vzdelávacím programom bežnej ZŠ.  Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.

Variant B má spravidla desať ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného ročníka.

Úspešným absolvovaním študijného programu (ukončením vzdelávania v poslednom ročníku) žiak získa primárny stupeň vzdelania: úroveň EKR / SKKR 1.

Tvorivosť žiakov je okrem vyučovania rozvíjaná v záujmových útvaroch a zároveň je organizované množstvo aktivít, ktoré si verejnosť môže pozrieť na web stránke školy.

Adresa: Ulica Fraňa Kráľa č.3

Riaditeľka: Mgr. Mária Beličáková

Tel.: 053/4512438

E-mail: szskralalv@gmail.com

Web: szsfk.edupage.org