Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o určení výšky dotácie na rok 2015 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby

Číslo
11/2015
Schválené
25. júna 2015
Účinnosť od
14. júla 2015