Všeobecne záväzné nariadenia

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Levoča č. 138/2005, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Levoča v znení VZN č. 147/2005, VZN č. 1/2006, VZN č. 13/2008, VZN č. 4/2009, VZN č. 1/2010,VZN č. 2/2010, VZN č. 12/2010, VZN č. 13/2010, VZN č. 19/2013, VZN č. 20/2013 a VZN č. 16/2014

Číslo
10/2016
Schválené
18. augusta 2016
Vyhlásené
22. augusta 2016
Účinnosť od
21. septembra 2016