Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2016 o určení výšky dotácie na rok 2017 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby

Číslo
6/2017
Schválené
16. novembra 2017
Vyhlásené
22. novembra 2017
Účinnosť od
5. decembra 2017

nahrádza: 14/2016