Projekty

Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča

Kód
IROP-CLLD-X653-512-004
Stav
Zrealizované

 


Názov projektu:             Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča
Kód projektu:                  IROP-CLLD-X653-512-004


Operačný program:
IROP
Kód výzvy:  IROP-CLLD-X653-512-001
Výzva vyhlásená: MAS LEV, o.z.
Prioritná os: 5 Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 Záväzné investície v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel


Predmet projektu:
Vybudujú sa nové priechody pre chodcov v lokalitách mesta Levoča kde predmetom stavebných prác je úprava chodníka, nástupných plôch, vyznačenie priechodu pre chodcov zvislým a vodorovným dopravným značením. Všetky priechody budú vybavené prvkami pre nevidiacich a slabozrakých a nasvietené asymetrickým osvetlením.

Lokality umiestnenia priechodov:

  • Jána Francisciho – Ul. Viktora Greschika – 2 priechody
  • Jána Francisicho pri BD Ľalia – 1 priechod
  • Železničný riadok – 1 priechod
  • Michala Hlaváčka – Sídlisko Rozvoj – 4 priechody

 

Schválené celkové oprávnené náklady:                              92 533,25 EUR
Výška schváleného finančného príspevku:                        87 906,58 EUR

Doba realizácie projektu:            09/2021 – 05/2022