Projekty

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho č. 8, Levoča

Stav
Zrealizované

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy,

Francisciho č. 8, Levoča

 

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

 

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

 

Hlavný cieľ projektu: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy Materskej školy, Francisciho č.8, Levoča

Hlavná aktivita: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho č.8, Levoča na úroveň ultranízko energetickej budovy.

 

Realizované opatrenia (5): Zateplenie obvodového plášťa, Zateplenie strechy, Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, Výmena osvetlenia, Inštalácia rekuperačných jednotiek.

 

Podporné aktivity projektu:

  • informovanie a komunikácia projektu
  • riadenie projektu.

 

Prijímateľ: Mesto Levoča

 

Miesto realizácie: Levoča, Ul. Francisciho 8

 

Dátum začatia realizácie projektu:          08/2019

 

Dátum ukončenia realizácie projektu:    07/2020

 

Celkové oprávnené výdavky:                    699 509,84 EUR

  • 95%  NFP zo zdrojov EÚ a ŠR:       664 534,35 EUR
  • 5% vlastné zdroje:                            34 975,49 EUR

 

Riadiaci orgán:  Ministerstvo životného prostredia SR

 

Riadiaci orgán OP KŽP:            www.op-kzp.sk

Sprostredkovateľský orgán:       www.siea.sk

Centrálny koordinačný orgán:    www.partnerskadohoda.gov.sk

 

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja