Projekty

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov

Stav
Zrealizované

Mesto Levoča má v rámci výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl schválené projekty, na ktoré získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Názov projektu Celkové oprávnené výdavky/ Výška NFP Zmluva o NFP Popis
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy,

Nám. Štefana Kluberta 10, Levoča

105 812,91 € /

100 522,26 €

IROP-Z-302021J093-222-13 podpísaná dňa 9.8.2018 Obstaranie vybavenia jazykovej učebne, prírodovednej učebne fyziky, chemickej a polytechnickej učebne.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy,

Gašpara Haina 37, Levoča

75 693,22 € /

71 908,56 €

IROP-Z-302021J089-222-13

podpísaná dňa 7.8.2018

Obstaranie vybavenia jazykovej učebne, školskej knižnice, IKT učebne notebookovej.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Jána Francisciho 11, Levoča 117262,91 €/

111399,76 €

IROP-Z-302021J086-222-13

podpísaná dňa 3.9.2019

Obstaranie vybavenia učebne fyziky, biologickej učebne, polytechnickej učebne.

 

Začiatok realizácie projektov

– Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Nám. Štefana Kluberta 10, Levoča

– Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Gašpara Haina 37, Levoča

začiatok realizácie projektu 07/2020 – ukončenie realizácie projektov: 04/2021.

Začiatok realizácie projektu

– Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Jána Francisciho 11, Levoča

začiatok realizácie projektu 02/2021 – ukončenie realizácie projektov: 05/2022.

 

Hlavný cieľ projektov:

Zlepšenie kľúčových kompetencií a zlepšenie výsledkov v meraniach dosiahnutých vedomostí žiakov, podpora prírodovedného zamerania žiakov a prepojenie teoretického a praktického vzdelávania s potrebami trhu práce obstaraním odborných učební, zlepšením materiálno – technického vybavenia učební.

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.irop.sk

 

Odkaz na webové sídlo RO:          www.mpsr.sk

Odkaz na webové sídlo SO:          www.po-kraj.sk

Odkaz na webové sídlo CKO:       www.partnerskadohoda.gov.sk