Projekty

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Levoča

Stav
Zrealizované

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“

 

Názov projektu: „Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Levoča“

 

Mestu Levočabola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Levoča“.

Mesto Levoča prostredníctvom uvedeného projektu získala nenávratný finančný príspevok na vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie ajej súčastí ako výstupného dokumentu projektu.

Realizáciou projektu získa mesto Levoča kvalitne vypracovaný dokument – lokálnu nízkouhlíkovú stratégiu,so získavaním a spracovaním podkladov o dostupných formách využiteľnej energie, čo zahŕňa,okrem iného, prípravupodkladových materiálov, doplnkovýchanalýz, spracovanie špecifických údajov a podobne.

Dokument bude prioritne zameraný na nízkouhlíkové opatrenia,predovšetkým na energetickú efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na ochranuživotného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Súčasťou stratégie bude aj aktualizáciaKoncepcie rozvoja Mesta Levoča voblasti tepelnej energetiky.

 

Dátum začatia realizácie projektu:             09/2019

Dátum ukončenia realizácie projektu:      04/2021

Celkové náklady:                                                21 480,00 EUR

NFP (EÚ + ŠR):                                                    20 406,00 EUR

Druh projektu:                                                    Dopytovo orientovaný projekt

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR