Projekty

Veľkí ľudia a ich dedičstvo. Svätá Kinga a Majster Pavol v histórii svojich miest

Stav
Zrealizované

Názov projektu: Veľkí ľudia a ich dedičstvo. Svätá Kinga a Majster Pavol v histórii svojich miest.

 

Program: Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Špecifický cieľ: Zvýšenie úrovni udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi

Kód intervencie: 094. Ochrana, rozvoj a podpora verejných aktív kultúry a kultúrneho dedičstva

 

Opis  a výstupy projektu:    

Projekt definoval realizáciu dvoch aktivít zameraných na zachovanie a priblíženie historického dedičstva verejnosti:

  1. reštaurovanie a modernizácia kultúrnej pamiatky – Fontány Dobročinnosti na Námestí Majstra Pavla
  2. organizáciu odborného sympózia na tému ochrany a propagácie kultúrneho dedičstva

 

Ciele projektu:          

  1. Zvýšenie využívania kultúrneho dedičstva mesta Levoča.
  2. Ochrana kultúrneho dedičstva v cezhraničnom priestore.
  3. Zvýšenie povedomia obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu o kultúrnom dedičstve regiónu.

 

Obdobie realizácie:   04/2017 – 03/2018

 

Hodnota projektu:

  1. Európsky fond regionálneho rozvoja                      49 999,99 EUR                      85% z celkových oprávnených výdavkov
  2. Štátny rozpočet                                                        5 882,35 EUR                         10% z celkových oprávnených výdavkov
  3. Vlastné zdroje – výška spolufinancovanie               2 941,18 EUR                         5% z celkových oprávnených výdavkov
  4. Celkové oprávnené výdavky                               58 823,52 EUR

Galéria