Projekty

Svetlotechnická štúdia verejného osvetlenia v Meste Levoča

Kód
25120220410
Stav
Zrealizované
Dátum od
1. júna 2015
Cena
555 132 EUR
Kód výzvy
KaHR-22VS-1501

Prijímateľ: Mesto Levoča
Sídlo: Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča

a

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

uzavreli dňa 23.11.2015

Zmluvu o poskytnutí NFP číslo zmluvy: 343/2015-2050-1200


Názov projektu:
Svetlotechnická štúdia verejného osvetlenia v Meste Levoča.

Kód Projektu v ITMS: 25120220410

Miesto realizácie Projektu: Levoča

Kód výzvy: KaHR-22VS-1501

 

Celkové náklady projektu: 555 131,60 EUR
Vlastné zdroje: 70 924,71 EUR


Výška poskytnutého príspevku:    

Poskytovateľ poskytol Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok vo výške 484 206,89 EUR, čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu.

Realizáciou projektu sa zlepšil technický stav verejného osvetlenia a dosiahla sa  úspora energie výmenou starých svietidiel v počte 758 za nové svietidlá, ktoré sú technický vyspelejšie a energetický menej náročnejšie.

Výmena svietidiel bola realizovaná v týchto lokalitách:
Námestie Štefana Kluberta, Popradská cesta, Probstnerova cesta, Kežmarská cesta, Novoveská cesta, Prešovská ulica, ul. Viktora Greschika, Potočná ulica, Sídlisko Rozvoj, ul. Michala Hlaváčka, ul. Gašpara Haina, ul. Fraňa Kráľa, Pod vinicou, Okružná ulica, Pri strelnici, ul. Štúrova, Za sedriou, Predmestie, Slavkovská ulica, Ždiarska ulica, Kežmarská cesta, Krivánska ulica, Gerlachovská ulica, Lomnická ulica, Lesná ulica, Lúčna ulica, Ulica športovcov, Sadová ulica, Pri podkove, Pri likérke, Mengusovská ul., ul. Jozefa Czauczika, Sídlisko pri prameni, ul. M.R. Štefánika, Železničný riadok, ul. Francisciho.

 

Aktivity projektu:

Hlavné aktivity:
Rekonštrukcia svetelných zdrojov

Podporné aktivity:
Riadenie projektu
Publicita a informovanie

 

Dátum začatia: 06/2015
Dátum ukončenia: 12/2015

www.economy.gov.skwww.mhsr.sk

Pred reaizáciou

Počas realizácie

Po realizácii

Galéria