Projekty

Rekonštrukcia fasády ZUŠ Levoča

Stav
Zrealizované

Názov projektu:

Rekonštrukcia fasády ZUŠ Levoča

 

Prijímateľ podpory:

Mesto Levoča

 

Opis projektu:

Predmetom projektu bude obnova fasády realizovaná kombináciou stavebnej a umelecko – remeselnej obnovy.

Výsledkom bude komplexná rekonštrukcia/modernizácia pamiatky, budovanie turistického imidžu mesta i regiónu, prezentácia národných kultúrno – historických hodnôt prostredníctvom komplexnej obnovy a modernizácie národnej kultúrnej pamiatky v centre MPR, záchrana a obnova kultúrneho dedičstva, estetizácia prostredia, zlepšenie stavebno – technického stavu objektu, odstránenie havarijnej časti. Realizáciou projektu sa výrazne prispeje k zachovaniu autenticity pamiatky.

 

Celkový rozpočet projektu:        113 372,53 EUR

 

Schválená výška dotácie:          52 850,- EUR

 

 

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja