Projekty

Rekonštrukcia chodníkov v meste Levoča

Stav
Zrealizované

Projekt: Rekonštrukcia chodníkov v meste Levoča

Druh výzvy: Výzva na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Kód výzvy: 17004/2022/OSMRR

Účel: Podpora území udržateľného mestského rozvoja

Výška poskytnutej dotácie: 293 658,19 eur

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

 

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA NA GERLACHOVSKEJ A KEŽMARSKEJ ULICI V LEVOČI

Predmetom rekonštrukcie je vybúranie existujúcej konštrukcie ľavostranného chodníka v smere od cesty I/18 po križovanie s Lomnickou ulicou s krytom z asfaltového betónu vrátane cestných a záhonových obrubníkov a doplnenie novej konštrukcie chodníka s krytom z betónovej dlažby a jeho ohraničenie cestnými obrubníkmi. V rámci rekonštrukcie budú riešené taktiež účelové vjazdy k rodinným domom a budú realizované ako pojazdné chodníky.

 

 REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE M. R. ŠTEFÁNIKA – CHODNÍK

Predmetom rekonštrukcie je odstránenie existujúcej konštrukcie chodníka pre peších z asfaltového betónu vrátane obrubníkov, ktoré ho ohraničujú na pravej strane miestnej komunikácie M. R. Štefánika (v smere staničenia) a uloženie novej konštrukcie chodníka s krytom z betónovej dlažby a jeho ohraničenie cestnými obrubníkmi. Začiatok rekonštrukcie chodníka je v mieste napojenia na miestnu komunikáciu v blízkosti vstupu do areálu nemocnice, ukončenie je v mieste napojenia na existujúcu časť chodníka vedeného pozdĺž komunikácie na Ul. Gašpara Haina. V rámci rekonštrukcie budú riešené taktiež účelové vjazdy k rodinným domom a budú realizované ako pojazdné chodníky.

 

REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE ULICA ZA SEDRIOU – CHODNÍK

Predmetom rekonštrukcie je odstránenie existujúcej konštrukcie chodníka pre peších z asfaltového betónu vrátane obrubníkov, ktoré ho ohraničujú na pravej strane miestnej komunikácie Za sedriou (v smere staničenia) a uloženie novej konštrukcie chodníka s krytom z betónovej dlažby a jeho ohraničenie cestnými obrubníkmi. V rámci rekonštrukcie budú riešené taktiež účelové vjazdy k rodinným domom a budú realizované ako pojazdné chodníky. Predmetom rekonštrukcie je aj úprava dopravného priestoru existujúcej priesečnej križovatky

Galéria