Projekty

Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči

Kód
IROP-CLLD-X653-512-005
Stav
Zrealizované

 

Názov projektu:             Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči
Kód projektu:                  IROP-CLLD-X653-512-005


Operačný program:
IROP
Kód výzvy:  IROP-CLLD-X653-512-001
Výzva vyhlásená: MAS LEV, o.z.
Prioritná os: 5 Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 Záväzné investície v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel


Predmet projektu:
Komplexná rekonštrukcia budovy čakárne autobusovej stanice v Levoči, a to dosiahnutím dispozičných zmien, vytvorením hygienických zariadení pre imobilných a zdravotne postihnutých. V rámci stavených prác sú navrhnuté nové povrchové úpravy v celom rozsahu budovy, nové vnútorné rozvody elektriny, vodovodu a kanalizácie. Umiestnenie kamier na monitorovanie priestoru. Kompletná výmena výplňových konštrukcií (okná a dvere) a výmena soklovej časti budovy. V priestoroch čakárne sa namontujú nové lavičky do podlahovej konštrukcie, Vstup do budovy bude riešený ako bezbariérový a to pomocou rampy. Súčasťou rekonštrukcie je aj výmena strešnej krytiny a debniacich prvkov.  V rámci rekonštrukcie a modernizácie autobusovej stanice bolo navrhnuté odstránenie existujúcich, časom a užívaním, poškodených spevnených plôch a príprava podkladu pre nové spevnené plochy z exteriérovej dlažby.


Schválené celkové oprávnené náklady:                             
89 102,92 EUR
Výška schváleného finančného príspevku:                        84 647,77 EUR

Doba realizácie projektu:            09/2021 – 05/2022