Projekty

Regenerácia vnútrobloku sídliska Západ v Levoči

Kód
302041BDP7
Stav
Prebiehajúce
Cena
361 490 EUR

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 4- Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Názov projektu: Regenerácia vnútrobloku sídliska Západ v Levoči

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie kvality života obyvateľov sídliska Západ v Levoči prostredníctvom regenerácie vnútrobloku

Kód projektu v ITMS 2014+: 302041BDP7

Celková výška oprávnených výdavkov: 361 489,50 EUR

Nenávratný finančný príspevok: 343 415,02 EUR