Projekty

Regenerácia vnútrobloku sídliska Rozvoj

Stav
Zrealizované

Operačný program:        Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                    4- Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

 

Názov projektu:              Regenerácia vnútrobloku sídliska Rozvoj, Levoča

 

Hlavný cieľ projektu:     Zlepšenie kvality života obyvateľov sídliska Rozvoj v Levoči

prostredníctvom regenerácie vnútrobloku

 

Nenávratný finančný príspevok:           298 540,14 EUR

 

Odkaz na webové sídlo RO:          www.mpsr.sk

Odkaz na webové sídlo SO:          www.po-kraj.sk

Odkaz na webové sídlo CKO:       www.partnerskadohoda.gov.sk