Projekty

Radnica na Námestí Majstra Pavla č.2 v Levoči – projektová dokumentácia, ÚZPF č.2891/1

Stav
Zrealizované

Názov projektu: Radnica na Námestí Majstra Pavla č.2 v Levoči – projektová dokumentácia, ÚZPF č.2891/1

Prijímateľ podpory: Mesto Levoča

Opis projektu:

Zámerom projektu: je spracovanie 1.etapy projektovej dokumentácie Obnovy Radnice v Levoči, ktorá sa bude týkať obnovy prízemia objektu a nevyhnutných úprav, ktoré majú nadväznosť v ďalších podlažiach a súvisia s navrhovanými úpravami prízemia :

  • rekonštrukcia prízemia a západného suterénu objektu a nevyhnutných úprav,
  • sanácia vlhkosti v suterénnych priestoroch objektu, ktoré sú zdrojom vlhkosti v prízemí,
  • statické posúdenie stavby a stavebných úprav,
  • technické zariadenie budovy (vodovod, kanalizácia, plynovod),
  • projekt vykurovania vrátane zdroja tepla,
  • elektroinštalácia (silnoprúdové a slaboprúdové rozvody),
  • protipožiarna bezpečnosť stavby,
  • špecifikácia umelecko – remeselných činností,
  • nové napojenie objektu na verejné rozvody inžinierskych sietí – vodovodná, kanalizačná a plynová prípojka.

 

Cieľom projektu je prinavrátiť objektu Radnice jeho historický význam. Obnoviť túto funkciu a objekt zapojiť do oživeného námestia.

Výsledkom projektu: bude vypracovaná  projektová dokumentácia v stupni pre realizáciu stavby, ktorá bude slúžiť  pre vlastnú obnovu objektu a elimináciu nevhodných devastačných vplyvov.

Tento projekt je financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2020, číslo MK-5418/2019-423 na ochranu, obnovu a rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu vo výške 30 000 eur. Mesto Levoča sa bude podieľať na spolufinancovaní projektu vo výške 10 113,60 eur.

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“