Projekty

Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Levoča

Kód
312041R761
Stav
Zrealizované
Kód výzvy
OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Názov projektu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Levoča

Kód projektu v ITMS2014+: 312041R761
Typ projektu: Dopytovo – orientovaný projekt

Operačný program: Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Celkové oprávnené výdavky: 370 500,00 EUR
Výška NFP: 370 500,00 EUR

Aktivita: Poskytovanie opatrovateľskej služby kvalifikovanými opatrovateľkami v počte 25
Doba realizácie: 01/2019 – 02/2021
Miesto realizácie: Levoča

Cieľ projektu: Vytváranie a rozširovanie vysoko kvalitných služieb a opatrení poskytovaných v rámci komunity mesta Levoča vrátane služieb a opatrení, ktorých cieľom je predchádzať inštitucionalizácii.

Aktivita: Poskytovanie opatrovateľskej služby


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Odkaz na riadiaci orgán pre OP ĽZ zodpovedný za realizáciu príslušného balíka pomoci a odkaz ESF a EFRR:

www.esf.gov.sk

Odkaz na príslušný sprostredkovateľský orgán:

www.employment.gov.sk

www.ia.gov.sk