Projekty

Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Levoča II.

Kód
312081BHN9
Stav
Prebiehajúce
Dátum od
1. decembra 2021
Dátum do
30. novembra 2023
Cena
408 000 EUR

Názov projektu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Levoča II.
Kód projektu v ITMS2014+: 312081BHN9
Typ projektu: Dopytovo – orientovaný projekt

Operačný program: Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1./01

Celkové oprávnené výdavky: 408 000,00 EUR
Výška NFP: 408 000,00 EUR – čo predstavuje 100% z Celkových oprávnených výdavkov

Aktivita: Poskytovanie opatrovateľskej služby kvalifikovanými opatrovateľkami v počte 25
Doba realizácie: 12/2021 – 11/2023
Miesto realizácie: Levoča

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Odkaz na riadiaci orgán pre OP ĽZ zodpovedný za realizáciu príslušného balíka pomoci a odkaz ESF a EFRR:
www.esf.gov.sk

Odkaz na príslušný sprostredkovateľský orgán:
www.minedu.gov.sk

www.minv.gov.sk