Projekty

Objavovanie historických pamiatok – cestou tajomstiev po Starom Saczi a Levoči/Odkrywanie zatartych sladow historii –po Starym Saczu i Lewoczy szlakiem tajemnic

Stav
Zrealizované

Názov projektu:         Objavovanie historických pamiatok – cestou tajomstiev po Starom Saczi

a Levoči.

Číslo mikroprojektu:    INT/ET/TAT/1/II/B/0119

 

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

 

Dátum začatia realizácie:     02/2018

Ukončenie realizácie:           12/2018

 

Aktivity:

  1. Rekonštrukcia a adaptácia časti pamiatkového objektu a jeho premena na turistické informačné centrum v Levoči
  2. Workshopy v meste Levoča pre mladých, sprievodcov a ľudí spojených so sektorom turistických služieb

 

Celkové náklady projektu:                           130 924,38 EUR

Z toho

EFRR 

  • 73,39% z celkových oprávnených výdavkov pre vedúceho partnera a partnera projektu

Výška príspevku pre vedúceho partnera:    44 772,41 EUR

Výška príspevku pre partnera projektu:      51 312,98 EUR

 

Štátny rozpočet

  • 5% z pre vedúceho partnera a 10% pre partnera projektu z celkových oprávnených výdavkov

Výška príspevku pre vedúceho partnera:    3 050,30 EUR

Výška príspevku pre partnera projektu:      6 991,82 EUR

 

Spolufinancovanie – vlastný vklad

  • 21,61% z pre vedúceho partnera a 16,61% pre partnera projektu z celkových oprávnených výdavkov

Výška príspevku pre vedúceho partnera:    13 183,44 EUR

Výška príspevku pre partnera projektu:      11 613,43 EUR

 

 

Projektový zámer:  Objavovanie historických pamiatok – cestou tajomstiev po Starom Saczi a Levoči/Odkrywanie zatartych sladow historii –po Starym Saczu i Lewoczy szlakiem tajemnic

 

Mesto Levoča je úspešným žiadateľom projektového zámeru „Objavovanie historických pamiatok – cestou tajomstiev po Starom Saczi a Levoči/Odkrywanie zatartych sladow historii –po Starym Saczu i Lewoczy szlakiem tajemnic“ v rámci II. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu mikroprojektov 2014-2020 –PSK-TATRY-ŽSK – prioritná os 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020 vyhlásenou Prešovským samosprávnym krajom v spolupráci so Zväzkom Euroregion „Tatry“ a Žilinským samosprávnym krajom  s termínom predkladania žiadostí do 29.septembra 2017.

 

Dňa 19.4.2018 zástupkyňa primátora mesta Levoča  JUDr. Lýdia Budziňáková a Mgr. Jacek Lelek, primátor mesta Starý Sacz v kancelárii Zwiazku Euroregiónu Tatry so sídlom v Novom Targu podpísali zmluvu o poskytnutí finančného príspevku pre tento spoločný projekt .

 

Predkladateľom a lídrom projekt je Gmina Starý Sacz. Mesto Levoča je partnerom projektu.

 

Aktivity schváleného projektového  zámeru mesta Levoča: riešenie interiéru prízemia Baziliky sv. Jakuba tak, aby pamiatková podstata priestoru ostala v čo najväčšej miere zachovaná, respektíve bola čo najviac reprezentovaná. Miestnosť bude rozdelená na dva samostatné celky a to predelením sklenou stenou dverami, kde vznikne vstupná časť – stretávacia a informačná kancelária. Vo vstupnej časti sú navrhované lavice na sedenie, konferenčný stolík, informačný kiosk. Priestor bude definovaný ako oddychová zóna pre návštevníkov s možnosťou občerstvenia pitnou vodou. Druhá časť miestnosti je definovaná ako informačná kancelária. Bude slúžiť ako predajné miesto vstupeniek a informačný priestor. Súčasťou predkladaného projektového zámeru je náter stien vo veži Baziliky sv. Jakuba a umelecko-remeselná úprava schodiska, zábradlia, podesty, podlahy hlásnika a vstupných dverí do veže a miestnosti hlásnika. Druhou aktivitou mesta Levoča sú Workshopy v meste Levoča pre mladých, sprievodcov a ľudí spojených so sektorom turistických služieb.

 

Aktivity Gminy Starý (Mesto Starý Sacz):

Mobilná aplikácia, ktorá bude prezentovať históriu, pamiatky a atrakcie miest Starý Sacz a Levoča a opisovať trasu spájajúce obe mestá. Aplikácia bude vybavená modulom mestskej hry, tzv. questom, s rôznymi úrovňami náročnosti. Základné prvky aplikácie: audio sprievodca po meste Levoča a Starý Sacz a krátka charakteristika miest a obcí na trase Starý Sacz-iwniczna-Stará Ľubovňa-Kežmarok-Spišská Belá-Levoča. Možnosť rozšírenia aplikácie o nové body/atrakcie/nové trasy mestskej hry. Možnosť integrácie aplikácie do internetovej stránky mesta Starý Sacz a Levoča. Druhou aktivitou lídra projektu sú Workschopy v meste Stary Sacz pre deti, mladých sprievodcov a ľudí spojených so sektorom turistických služieb.

 

Doba realizácie spoločného projektového zámeru : 02/2018 – 12/2018.

Mgr. Anna Lazorová, ved.odd. CRaRM

Galéria