Projekty

Názov projektu: Vzdelávanie – nástroj rozvoja a aktívneho života seniorov

Stav
Zrealizované

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Operačný program: Vzdelávanie

Prioritná os: 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov

Opatrenie: 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania

Prijímateľ: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča

Kód výzvy: OPV-2012/2.1/03-SORO

Názov projektu: Vzdelávanie – nástroj rozvoja aktívneho života seniorov

Kód ITMS projektu: 26120130040

 

Cieľ projektu:

 

Zabezpečiť zlepšenie kvality života seniorov a umožniť im lepšie sa zapájať do spoločnosti podľa ich

potrieb, túžob a schopnosti a zabezpečiť medzigeneračnú solidaritu.

 

Špecifické ciele projektu:

 

Zabezpečiť vzdelávacie aktivity pre seniorov podporujúcich rozvoj kľúčových kompetencií, ktoré

vytvoria predpoklady pre ich opätovný návrat na trh práce.

 

Výstupom realizácia hlavnej aktivity budú seniori – úspešní absolventi jednotlivých vzdelávacích

modulov, ako aj novovytvorené vzdelávacie programy a učebné pomôcky. Predpokladáme, že

vhodnou formou motivácie cieľovej skupiny k účasti a zabezpečením lektorov, ktorí sú špecializovaní

na andragogiku, úspešne ukončí jednotlivé vzdelávacie moduly cca 80 % seniorov (priemerne na

všetky moduly).

 

Ďalším výstupom uvedenej aktivity bude tvorba štúdie „Špecifické potreby vzdelávania seniorov“.

Obsahom štúdie bude analytické zisťovanie špecifických potrieb v edukačnom procese u osoby

seniorskom veku, zosúladenie potrieb cieľovej skupiny, vplyv na potenciál územia a jeho rozvoj.

Súčasťou štúdie bude aj dotazníkové skúmanie priamo v cieľovej skupine zamerané na budúce

potreby vzdelávania seniorov, identifikáciu inovatívnych a nových foriem vzdelávania seniorov a

stratégia rozvoja ďalšieho vzdelávania v regióne.

 

V rámci udržateľnosti projektu bude žiadateľ sledovať tieto ukazovatele dopadu:

 

– Počet žien využívajúcich výsledky projektu

– Počet mužov využívajúcich výsledky projektu

 

POPIS AKTIVÍT:

 

Aktivita 1. Vzdelávanie seniorov

 

MODUL 1 ‐ PRÁCA S IKT (Začiatočníci)

MODUL 2 ‐ PRÁCA S IKT (užívateľ)

MODUL 3 ‐ PRÁCA S IKT (pokročilý užívateľ)

MODUL 4 ‐ PRÁVNA GRAMOTNOSŤ

MODUL 5/1 ‐ ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL

MODUL 5/2 ‐ PRVÁ POMOC A ZDRAVOVEDA PRE SENIOROV

MODUL 6 ‐ ANGLICKÝ JAZYK

MODUL 7 ‐ NEMECKÝ JAZYK

MODUL 8 – SPOLOČENSKÁ ETIKETA

Galéria