Projekty

Miestne občianske a preventívne služby v meste Levoča

Kód
401406DKI1
Stav
Prebiehajúce
Kód výzvy
PSK-UV-001-2023-DV-ESF+

Názov projektu: Miestne občianske a preventívne služby v meste Levoča
Kód projektu v ITMS2014+: 401406DKI1

Program: Program Slovensko 2021-2027
Kód výzvy: PSK-UV-001-2023-DV-ESF+
Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Sprostredkovateľský orgán: Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Výška schváleného nenávratného finančného príspevku: 491 509,04 eur

Miesto realizácie: Mesto Levoča, Levočské Lúky
Trvanie projektu: 02/2024 – 07/2026
Počet členov MOaPS: 12

Cieľom projektu je podpora preventívno – informačných programov smerujúcich k zvýšeniu občianskej zodpovednosti, zlepšeniu občianskeho spolunažívania, podpore vzdelávania  a zamestnanosti členov MOaPS v meste a lokalitách s prítomnosťou MRK s cieľom zlepšiť postavenie MRK a prijatie majoritnou časťou obyvateľstva a zlepšiť uplatnenia MRK na trhu práce.

Hlavnou aktivitou projektu je podpora komplexného poskytovania MOaPS v meste Levoča s prítomnosťou MRK so zameraním na činnosť príslušníkov MOaPS pre zabezpečenie ochrany verejného poriadku, súkromného a verejného majetku, detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochrany životného prostredia a plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, podpora aktivít, ktoré budú viesť k zlepšeniu senzibility majority a minority, podpora zvýšenia vzdelania členov MOaPS a podpora ich zamestnanosti.

„Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Programu Slovensko“