Projekty

Miestna občianska poriadková služba v meste Levoča

Stav
Zrealizované

 

Názov projektu:     Miestna občianska poriadková služba v meste Levoča

Kód projektu v ITMS2014+:        312051V799

 

Operačný program: Ľudské zdroje

Kód výzvy: OPĽZ-PO5-2018-1

Prioritná os: 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ: 5.1.2. Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť

marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

 

Celkové oprávnené výdavky: 201 221,89 EUR

Výška NFP: 191 160,80 EUR

Výška spolufinancovania: 10 061,09 EUR

 

Miesto realizácie:  Mesto Levoča, Levočské Lúky

Termín realizácie hlavnej aktivity: 09/2019 – 08/2021

 

Cieľ projektu: Zvýšenie zamestnanosti a zamstnanteľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Levoča. Špecifickým cieľom – je poskytovaním MOPS v meste Levoča posilniť miestny aktivizmus, podporiť komuntný rozvoj, znížiť protispoločenskú činnosť, udržiavať verejný poriadok, zvýšenie štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK prostredníctvom činnosti príslušníkov MOPS.

Počet zamestnancov MOPS:      8

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje