Projekty

Miestna občianska poriadková služba v meste Levoča II

Stav
Zrealizované

Názov projektu: Miestna občianska poriadková služba v meste Levoča II
Kód projektu: 312083BHP1

Operačný program: Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: ESF REACT – EU
Kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-1
Prioritná os: 8 REACT-EU

Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátanie jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR
Typ projektu: dopytovo – orientovaný projekt

Celkovo oprávnené výdavky: 135 839,52 EUR
Nenávratný finančný príspevok: 129 047,54 EUR
Výška spolufinancovania: 6 791,98 EUR

Miesto realizácia: Levoča, Levočskú Lúky
Trvanie projektu: 04/2022 – 06/2023

Cieľ projektu: Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Levoča. Činnosťou členov MOPS v meste Levoča sa posilní miestny aktivizmus, podporí sa komunitný rozvoj, zníži protispoločenská činnosť, udržiavania verejného poriadku, podpora tzv. „zeleného aspektu“ aktivít na zvýšenie kvality životného prostredia.

Počet členov MOPS: 8

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

www.ludskezdroje.gov.sk               www.esf.gov.sk               www.minv.sk                      www.levoca.sk