Projekty

Mesto Levoča – modernizácia zberného dvora a nákup manipulačnej techniky

Stav
Zrealizované

Názov projektu: Mesto Levoča – modernizácia zberného dvora a nákup manipulačnej techniky

Cieľ projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kód projektu: 310011B199

Zmluvná výška NFP: 510 687,56 EUR

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 3/2017

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:  04/2018

Druh projektu:  dopytovo orientovaný projekt

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk

Galéria