Projekty

Materská škola Levoča, u. Predmestie 26- rekonštrukcia – I. etapa

Stav
Zrealizované

Názov projektu: Materská škola Levoča, u. Predmestie 26- rekonštrukcia – I. etapa

Výzva číslo: I.ÚSVRK 2013 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky so sídlom Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Účel: Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Celkové náklady projektu: 30 000 eur (slovom (tridsaťtisíc eur).

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo dotáciu vo výške 30 000 eur.

Príjemca dotácie (Mesto Levoča) bude spolufinancovať z vlastných zdrojov vo výške 7 084 eur (slovom: sedemtisícosemdesiatštyri eur).

Schv.lený projektový zámer bude realizovaný v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia nepriaznivých situácií rómskej komunity uhrádzaná zo štátneho rozpočtu na rok 2013.

Cieľom projektu je zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu a skvalitnenie vyučovacieho procesu rekonštrukciou a modernizáciou MŠ Levoča, ul. Predmestie 26.

Primárnym cieľom je zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie predškolského zariadenia vrátane obstarania ich vybavenia.

Zámerom projektu: zníženie energetickej náročnosti, prev.dzkových nákladov v MŠ, dosiahnutie zlepšenia podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu.

Aktivity projektu: výmena okien a dverí na predškolskom zariadení, oprava oplotenia predškolského zariadenia.