Projekty

Manažment údajov verejnej správy v meste Levoča

Stav
Pripravované
Kód výzvy
OPII-2021/7/15-DOP

Rok 2022 – Manažment údajov verejnej správy v meste Levoča

Názov projektu:

Manažment údajov verejnej správy v meste Levoča

Program:

Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os:

7 informačná spoločnosť

Kód výzvy: 

OPII-2021/7/15-DOP

Opis projektu:

Dôvodom implementácie projektu je, že dátové zdroje mesta Levoča sú evidované rôznymi spôsobmi – automatizovane, poloautomatizovane alebo manuálne bez aplikovania nástrojov systematického manažmentu údajov pre účely ďalšieho použitia a sekundárneho spracovania. Hlavným cieľom a motiváciou je podporiť aktivity v oblasti zvýšenia kvality údajov, ich lepšieho spracovania a následného zdieľania ako interne v rámci mestského úradu, tak externe voči verejnosti či iným tretím subjektom. Realizáciou projektu – čistením údajov a publikovaním otvorených údajov, dôjde nielen k skvalitneniu dátových zdrojov mesta, ale aj zrýchleniu byrokratických procesov, otvoreniu samosprávy navonok a zefektívneniu výmeny informácií medzi oddeleniami úradu. Predmetom projektu je nie len naplnenie predpokladov otvorenej a modernej samosprávy, ale v rámci aktivity publikovania otvorených údajov dôjde aj k naplneniu legislatívnych požiadaviek na publikačné minimum samosprávy v zmysle novej pripravovanej legislatívy.

 

Celkovo je možné spracovávané a publikované datasety rozdeliť do 3 tematických celkov: informácie o Mestskom úrade Levoča – otvorená demokracia, ekonomika a majetok mesta a doprava v meste

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu projektu bude maximálne: 260 000,00 €.

Spolufinancovanie mesta Levoča 5%

Časový horizont realizácie projektu je obdobie 02.2023-09.2023

Projekt je realizovaný v rámci dopytovo orientovanej výzvy Manažment údajov inštitúcie verejnej správy OPII_2021_7_15_DOP. V rámci prípravy projektovej dokumentácie boli vytipované nasledovné aktivity:

 

A1: Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát

  • Formulácia biznis pravidiel – Formulovanie biznis pravidiel opísaním požiadaviek na dátovú kvalitu na úrovni atribútov (polí). V priebehu projektu budú opísané všetky dotknuté objekty evidencie v predkladanom projekte. Biznis pravidlá nie sú statické, môžu sa meniť v čase podľa zmeny legislatívy, ale aj zistení nových požiadaviek z praxe. Vyžadujú často aj konzultácie s vlastníkmi príslušnej agendy.
  • Monitoring dátovej kvality – Cieľom tejto podaktivity je vypracovať automatizované alebo poloautomatizované riešenia merania DQ vhodné pre konkrétneho žiadateľa.
  • Čistenie údajov – Jednorazová akcia zameraná na úpravu hodnôt záznamov, alebo odstránenie duplicít (multiplicít) v zdrojových databázach. Vyžaduje často individuálne zásahy dátového stewarda, tvorbu dodatočných analýz, alebo overovanie údajov v iných agendových systémoch.

A5: Automatizovaná tvorba a zverejňovanie otvorených údajov

  • Prepojenie s modulom procesnej integrácie a integrácie údajov prostredníctvom integračných väzieb formou poskytovania údajov

 

S ohľadom na uvedené aktivity projekt spĺňa podmienku realizácie aspoň 1 z povinných aktivít v rozsahu A2-A5.

 

Na realizácii projektu budú participovať všetky oddelenia Mestského úradu Levoča: oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky, majetkové oddelenie, oddelenie investičnej činnosti, životného prostredia, územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie cestovného ruchu  a rozvoja mesta, finančné oddelenie a oddelenie školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva a školského úradu.

Projekt spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Vaše pripomienky k projektu „Manažment údajov verejnej správy v meste Levoča“ môžete zasielať v dole uvedenom formulári pripomienkovania na e-mailovú adresu: jarmila.lisonova@levoca.sk email do 28. 09. 2022 do 16:00 hod.

Pripomienkový formulár pre verejné pripomienkovanie

Dokumenty na stiahnutie:

FormularPripomienkyManazmentUdajovVMesteLevoca

https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/8b58fa72-2747-4701-8be6-9c4695da87a2/cimaster?tab=basicForm