Projekty

Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami

Kód
312041Y408
Stav
Prebiehajúce

Názov projektu: Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami
Kód projektu v ITMS 2014+: 312041Y408


Operačný program:
Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach


Predmet projektu:
rekonštrukcia dobudovanie komunikácií v miestnej časti Levočské Lúky (pre motorové vozidlá a peších), dobudovanie plôch pre otáčanie vozidiel, odstavných plôch a nové verejné osvetlenie.

 

Cieľ projektu: podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry.

  • podpora prístupu osôb zo sociálne znevýhodneného prostredia, najmä MRK, k občianskej vybavenosti, sociálnym službám,
  • podpora dochádzky do zamestnania, do vzdelávacích inštitúcií,
  • skvalitnenie automobilovej a pešej dopravy,
  • zvýšenie bezpečnosti a kvality života obyvateľov mestskej časti,
  • zvýšenie bezpečnosti chodcov,
  • zvýšenie plynulosti cestnej premávky,
  • podpora sociálneho začlenenia príslušníkov MRK prostredníctvom priameho prepojenia rómskej komunity s komunitným centrom a centrom mesta s kompletnou občianskou vybavenosťou.


Miesto realizácie:
Levočské Lúky


Schválené celkové oprávnené výdavky:                                   
518 504,63 EUR
Schválená výška nenávratného finančného príspevku:    552 429,40 EUR


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje“