Projekty

Investícia mesta Levoča do cykloturistickej trasy a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Kód
IROP-CLLD-X653-512-003-002
Stav
Prebiehajúce
Dátum od
1. apríla 2022
Dátum do
31. decembra 2022
Cena
92 010 EUR
Kód výzvy
IROP-CLLD-X653-512-003
Špecifický cieľ
5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Názov projektu:              Investícia mesta Levoča do cykloturistickej trasy a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Kód projektu:                  IROP-CLLD-X653-512-003-002

Operačný program: IROP
Kód výzvy:  IROP-CLLD-X653-512-003
Výzva vyhlásená: MAS LEV, o.z.
Prioritná os: 5 Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 Záväzné investície v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Predmet projektu:
V časti cykloturistického chodníka, realizovaného v I., II. a IV. etapa sa umiestni mestský mobiliár (lavičky, odpadové koše, stojany na bicykle) a vybudujú sa tri altánky. V rámci projektu sa zakúpi jeden dámsky a jeden pánsky elektrobicykel. Tie budú zapožičiavané verejnosti.

 

Schválené celkové oprávnené náklady:                              40 721,54 EUR
Výška schváleného finančného príspevku:                        38 685,46 EUR
Celkové náklady projektu:                                                      92 009,66 EUR

Doba realizácie projektu:                                                 04/2022 – 12/2022