Projekty

PRÍRODNÉ KLENOTY POHRANIČIA. Ochrana ohrozených druhov pri súčasnom udržateľnom sprístupnení krajinno-prírodných atrakcií miest Starý Sacz a Levoča – inovačné náučné chodníky v lokalitách Miejska Góra a Levočská Dolina

Stav
Prebiehajúce

Názov projektu:               

SKARBY PRZYRODY POGRANICZA. Ochrona zagrozonych gatunków wraz ze zróvnowazonym udostepnienien atrakcji przyrodniczo –krajoobrazowych  Starego Sacza i Lewoczy – innowacyjne sciezki przyrodnicze na Miejskiej Górze i w Lewoczanskiej Dolinie.

PRÍRODNÉ KLENOTY POHRANIČIA. Ochrana ohrozených druhov pri súčasnom udržateľnom sprístupnení krajinno-prírodných atrakcií miest Starý Sacz a Levoča – inovačné náučné chodníky v lokalitách Miejska Góra a Levočská Dolina.

Číslo projektu: PLSK.01.01.00-12-0099/17-00

Druh projektu: Štandarný

Piorotná os: Ochrana a rozvoj prídoného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Špecifický cieľ: Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

Vedúci partner : Gmina Starý Sacz

Partner 1: Mesto levoča

Čas trvania projektu v mesiacoch : 24

Dátum začatia realizácie projektu: 2019 Kvartál III.

Dátum ukončenia realizácie projektu: 2022 Kvartál II.

 

Celková hodnota projektu: 2 936 595,70  Eur

Oprávnené výdavky:             2 936 595,70 Eur

 

Partneri EFRR Prostriedky štátneho rozpočtu Rozpočet jednotky územnej samosprávy verejné prostriedky
Vedúci partner/ Gmina Starý Sacz 840 135,02 Eur             0,00 Eur 148 259,14 Eur
Parner 1/Mesto Levoča 1 655 971,30 Eur 194 820,15 Eur 97 410,09 Eur
Suma 2 496 106,32 Eur 194 820,15 Eur 245 669,23 Eur

 

Predmetom projektu: je vytvorenie dvoch turistických atrakcií vo významných prírodných lokalitách, ktoré budú vybudované tak, aby čo najmenej zasahovali do rastlinných a živočišných zdrojov v týchto oblastiach. V meste Starý Sacz a v lokalite Miejska Góra vznikne chodník v korunýňách stromov (dl. 21,47 m), ktorý umožní pozorovanie prídoy inovačným neinvazívnym spôsobom. Prístup k atrakcii bude zabezpečovať novátorská prírodná trasa prezentujúca život obojživelníkov vyskytujúcich sa na chránenom území Popradzki Park Krajoobrazowy, ktorá bude deti a mládež vzdelávať o správaní sa v prírode.

Pre Levočskú Dolinu bol navrhnutý náučný chodník prezentujúci život tunajších obojživelníkov a najvzácnejšie prvky miestnej flóry. Trasa dl. 1175 m bude viesť okolo neveľkého rybníka, ktorý je prídozeným životným prostredím obojživelníkov. Prvá časť trasy bude zameraná na obojživelníky, druhá na miestnu flóru (v tejto časti bude mierne vyvýčňšená nad úroveň zeme, aby čo najmenej zasahovala do prítomných zdrojov).

Celok bude dopĺňať atraktívne prvky drobnej architektúry, ktoré najmä najmladším turistom umožnia spoznať vzácne druhy Levočskej Doliny. Plánuje sa tiež adaptácia tunajšej stavby na expozičné pristory Dom prírody. Veľmi dôležitým prvkom projektu bude cyklus workshopov a záverečná populárno – náučná konferencia, ktoré budú podriadené vypracovaniu riešení s cieľom spojiť ochranu prírody a zachovanie jej hodnôt pre ďalšie generácie v čo najmenej porušenom stave so súčasným rozvojom udržateľnejturisticko – rekreačnej ponuky. Boli naplánované workshopy pre rírodovedcov, zástupcov cestovných kancelárii a deti a učiteľov. Vzniknú tiež zaujímavé publikácie a krátky film o miestnej prírode, ktorý zaujímavým spôsobom predtaví nové atrakcie (predpokladá sa, že na výrobu filmu bude  použitý dron, vďaka čomu bude príroda predstavená neobyčajne atraktívne). 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európkseho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce

Interreg V-A Poľsko –Slovensko 2014-2020.

Galéria