Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Denné centrum pre seniorov

Mesto Levoča,

poskytuje sociálne služby občanom Mesta Levoča:

opatrovateľskú službu
Jedáleň
Denne centrum

 

v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,

a zákonom č. 485/2013 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

a v súlade VZN Mesta Levoča č. 13/2015  a  VZN č. 23/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta Levoča.

 


 

ŠTATÚT DENNÉHO CENTRA PRE SENIOROV LEVOČA

 

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 

(1) Mesto Levoča ako zriaďovateľ, podľa § 4 ods. 3 písm. p) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 56 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) prevádzkuje Denné centrum pre seniorov Levoča (ďalej len „Denné centrum“).

(2) Adresa sídla Denného centra je Námestie Majstra Pavla č. 50-51, 054 01  Levoča.

(3) Denné centrum je organizačnou jednotkou mesta Levoča ako súčasť Mestského úradu v Levoči, ktorý ho riadi prostredníctvom oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva na Mestskom úrade v Levoči. Jeho prevádzku personálne zabezpečuje zriaďovateľ.

(4) Denné centrum nemá právnu subjektivitu a je napojené na rozpočet zriaďovateľa.

(5) Členstvo v Dennom centre je bezplatné. Prevádzkový poriadok Denného centra môže určiť výšku členského za pobyt v Dennom centre.

(6) Denné centrum sa zriaďuje na dobu neurčitú s účinnosťou od 17.03.2015.

 

Článok II

Predmet činnosti

 

(1) Denné centrum poskytuje sociálnu službu počas dňa osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek alebo majú nepriaznivý zdravotný stav, ako aj ostatným osobám podľa § 56 ods. 1 zákona o sociálnych službách.

(2) Denné centrum poskytuje najmä sociálne poradenstvo a vytvára podmienky na záujmovú a kultúrnu činnosť osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek s cieľom podporiť a udržať ich fyzickú a psychickú aktivitu.

 

Článok III

Charakter Denného centra

 

(1) Denné centrum je miesto, v ktorom zriaďovateľ umožňuje počas dňa osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek alebo majú nepriaznivý zdravotný stav, ako aj ostatným osobám podľa § 56 ods. 1 zákona o sociálnych službách kultúrno-spoločenský život, uspokojovanie ich záľub a záujmov s cieľom povzbudiť ich k aktivite, sebarealizácii, zapájať ich do spoločenského života  a prispievať tak k nadväzovaniu kontaktov s novými ľuďmi, vytváraniu pocitu spolupatričnosti najmä

 • organizovaním podujatí a akcií pre členov Denného centra
 • organizovaním podujatí smerom k verejnosti a mestu Levoča
 • spoluprácou členov Denného centra pri príprave podujatí a akcií organizovaných zriaďovateľom, resp. právnickými osobami zriadenými alebo založenými mestom Levoča
 • spoluprácou členov Denného centra pri dobrovoľníckych aktivitách v prospech iných fyzických osôb.

 

Článok IV

Režim fungovania Denného centra

 

(1) Vnútorný chod a režim Denného centra zabezpečujú orgány Denného centra. Najvyšším orgánom Denného centra je Výročná členská schôdza a Predseda.

(2) Funkcia v orgánoch Denného centra je dobrovoľná a funguje na princípe svojpomoci.

(3) Zásady fungovania a prevádzku Denného centra upravuje Prevádzkový poriadok Denného centra a Hygienický režim Denného centra.

 

V Levoči dňa 09.03.2015

                                                                                              PaedDr. Milan Majerský
                                                                                                    primátor mesta

 

 PREVÁDZKOVÝ   PORIADOK
Denného centra pre seniorov v Levoči

 

Denné centrum pre seniorov v Levoči (ďalej len „Denné centrum“) vydáva pre svojich členov tento Prevádzkový poriadok Denného centra pre seniorov v Levoči (ďalej len „Prevádzkový poriadok“).

 

Článok I

Organizačná štruktúra Denného centra

 

Základnými orgánmi Denného centra sú:

 • Výročná členská schôdza
 • Predseda
 • Samospráva
 • Revízna komisia

 

Článok II

Výročná členská schôdza

 

(1) Výročná členská schôdza je najvyšším orgánom Denného centra. Je tvorená všetkými členmi Denného centra.

(2) Výročnej členskej schôdze sa môže zúčastniť každý registrovaný člen Denného centra po predložení členského preukazu a dokladu o zaplatení členského. Členstvo v Dennom centre je dobrovoľné.

(3) Výročná členská schôdza:

 • volí Predsedu Denného centra
 • volí Samosprávu Denného centra
 • volí Revíznu komisiu Denného centra
 • schvaľuje plán činnosti Denného centra
 • určuje výšku členského príspevku na príslušný rok
 • hodnotí činnosť Denného centra.

 

Článok III

Predseda Denného centra

 

(1) Predseda Denného centra je volený Výročnou členskou schôdzou nadpolovičnou väčšinou jej členov na obdobie 3 rokov verejným hlasovaním.

(2) Predseda Denného centra vedie Samosprávu Denného centra, najmä:

 • zastupuje Denné centrum navonok a podpisuje všetky písomnosti Denného centra
 • koordinuje činnosť Samosprávy Denného centra
 • zvoláva Samosprávu Denného centra minimálne raz za dva mesiace
 • zvoláva Výročnú členskú schôdzu Denného centra najneskôr do 28. februára kalendárneho roka
 • zodpovedá za plnenie plánu činnosti a finančné hospodárenie Denného centra
 • podľa potrieb Denného centra spolupracuje so zriaďovateľom a plní jeho nariadenia
 • zodpovedá za poriadok v priestoroch Denného centra.

(3) Predsedu Denného centra počas jeho neprítomnosti na základe plnomocenstva zastupuje podpredseda, ktorého si určí Predseda na nevyhnutne potrebný čas.

 

Článok IV

 

(1) Samospráva je výkonným orgánom Denného centra, ktorá zabezpečuje vnútorný chod a režim fungovania Denného centra a podieľa sa na zabezpečovaní plánovaných akcií Denného centra. Na jej čele stojí Predseda.

(2) Pri hlasovaní rozhoduje nadpolovičná väčšina, člen Samosprávy má jeden hlas, Predseda má 2 hlasy.

(3) Počet členov Samosprávy je vždy nepárny. Samospráva má minimálne 7 členov a maximálne 9 členov. Funkcia v Samospráve je dobrovoľná.

(4) Členov Samosprávy si volí jej Predseda.

 

Článok V

Revízna komisia

 

(1) Revízna komisia je vnútorným kontrolným orgánom Denného centra.

(2) Revíznu komisiu tvorí Predseda revíznej komisie a dvaja členovia Denného centra.

(3) Predsedu Revíznej komisie a jej členov volí Samospráva. Predsedom ani členom Revíznej komisie nesmie byť Predseda a členovia Samosprávy.

(4) Revízna komisia sa schádza podľa potreby, minimálne dvakrát ročne.

(5) Revízna komisia

 • kontroluje výber a použitie členských poplatkov
 • má právo nahliadať do všetkých dokladov týkajúcich sa hospodárenia v Dennom centre
 • predkladá Výročnej členskej schôdzi kontrolnú správu o činnosti Denného centra.

 

 

Článok VI

Členstvo v Dennom centre

 

(1) Členstvo v Dennom centre vzniká na základe podanej prihlášky.

(2) Členom Denného centra sa môže stať každý občan, ktorý v čase podania prihlášky dosiahol dôchodkový vek a je poberateľom starobného, invalidného alebo predčasne starobného dôchodku a má trvalý pobyt v meste Levoča.

(3) Z dôvodu osobitného zreteľa môže Samospráva nadpolovičnou väčšinou jej členov schváliť členstvo v Dennom centre aj osobe, ktorá nemá trvalý pobyt v meste Levoča. Za dôvod osobitného zreteľa sa považuje najmä

 • prínos tejto fyzickej osoby pre Denné centrum
 • aktívna práca fyzickej osoby pre Denné centrum
 • sponzorstvo Denného centra.

(4) Členstvo v Dennom centre zaniká:

 • dobrovoľným vystúpením
 • vylúčením.

(5) Samospráva nadpolovičnou väčšinou jej členov vylúči člena z Denného centra v prípade, ak

 • svojim konaním alebo správaním poškodil dobré meno Denného centra
 • narušil dobré vzťahy medzi členmi Denného centra
 • svojim správaním poškodil charakter Denného centra
 • v určenej lehote nezaplatil členský príspevok
 • zmenil trvalé bydlisko (okrem prípadov uvedených odseku 3 tohto článku)
 • umrel.

 

Článok VII

Výška členského poplatku

 

Výšku členského poplatku v Dennom centre každoročne určuje Výročná členská schôdza.

 

Článok VIII

Záverečné ustanovenie

 

Prevádzkový poriadok bol schválený nadpolovičnou väčšinou Výročnou členskou schôdzou dňa 16.03.2015.

 

 

                                                                                              Ján Ferko
                                                                                              Predseda

 

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka