Oznamy mesta

Publikované
Zmeny a doplnky č.19 Územného plánu mesta Levoča
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Informácia o zverejnení strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia mesta Levoča“
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Zápisnica zo zasadnutia Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťažeo najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obchodnej spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r. o. – predaj pozemkov v lokalite IBV Krupný jarok, konaného dňa 14.12.2020
Oddelenie majetkové
Publikované
OZNAM o povinnej karanténe pre deti navštevujúce 4. B triedu v Základnej škole Gašpara Haina 37 – od 14. 12. 2020 do 21. 12. 2020
Oddelenie školstva, sociálnych vecí, zdravotníctvo a školský úrad
Publikované
OZNAM o povinnej karanténe pre deti navštevujúce Materskú školu Levočské lúky 3, Levoča – od 11. 12. 2020  do 20. 12. 2020
Oddelenie školstva, sociálnych vecí, zdravotníctvo a školský úrad
Publikované
Oznámenie o otváraní obálok – IBV Krupný jarok
Oddelenie majetkové
Publikované
Plán kontrolnej činnosti na rozpočtové obdobie I. polrok 2021
Útvar hlavného kontrolóra
Publikované
OZNÁMENIE – vzdelávanie žiakov piateho až deviateho ročníka základných škôl a v základnej umeleckej škole
Oddelenie školstva, sociálnych vecí, zdravotníctvo a školský úrad
Publikované
Upovedomenie o začatí správneho konania – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub štyroch kusov drevín
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Odstránenie systémovej poruchy bytového domu JANTÁR
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Rozhodnutie pre stavbu „IBV Krupný jarok Levoča – I. ETAPA“
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Verejná vyhláška – „IBV Plantáže Levoča“
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Obchodná verejná súťaž – pozemky, nachádzajúce sa na území mesta Levoča, v katastrálnom území Levoča, v lokalite Krupný jarok
Oddelenie majetkové
Publikované
ROZHODNUTIE – obnovenie školského vyučovania od 24. novembra 2020
Oddelenie školstva, sociálnych vecí, zdravotníctvo a školský úrad
Publikované
Rozhodnutie, ktorým sa vydáva usmernenie k vykonávaniu testovania na ochorenie COVID-19 v meste Levoča v dňoch 21. 11. 2020 – 22. 11. 2020
Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky
Publikované
OZNÁMENIE – prerušenie dodávky elektriny v termíne 18. novembra 2020 v čase od 08.00 h do 16.30 h
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Oznam
Mestské kultúrne stredisko Mesta Levoča
Publikované
UZÁVIERKA SPOJOVACEJ ULICE MEDZI NÁMESTÍM MAJSTRA PAVLA A KLÁŠTORSKOU ULICOU
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad