Oznamy mesta

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky – Základnej školy, Ulica Gašpara Haina 37, 054 01 Levoča

Mesto Levoča, zastúpené Ing. Miroslavom Vilkovským, MBA, primátorom mesta, v zmysle § 4 ods. (1) zákona  NR SR č. 596/2003Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 ods. (3) zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na zákon NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Základnej školy, Ulica Gašpara Haina 37, 054 01 Levoča.

 

V prípade súhlasu primátora mesta s návrhom rady školy bude riaditeľ/ka vymenovaný/á do funkcie od 1. júla 2024.

Kvalifikačné predpoklady

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa platnej školskej legislatívy, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • vykonanie I. atestácie, resp. jej náhrady,
 • minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti

Iné požiadavky

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti),
 • organizačné schopnosti,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • ovládanie štátneho jazyka a
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka je vítaná.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z .z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov 

 • písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 • osobný dotazník,
 • profesijný životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa,
 • overený doklad o absolvovaní  1. atestácie, resp. jej náhrady,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • návrh koncepcie rozvoja školy/školského zariadenia,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti vydané lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo  podľa § 16 ods. (2) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie staršie ako 3 mesiace),
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
 • informácie pre dotknutú osobu podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nachádzajú na webovom sídle mesta levoca.sk.

Vytlačený a uchádzačom podpísaný text informácie pre dotknutú osobu je potrebné doručiť spolu so žiadosťou o účasť vo výberovom konaní.

 

Termín a miesto podania žiadosti

Uzávierka prijímania žiadosti je 14. 06. 2024 (piatok) o 13,00 hod.

Upozornenie: rozhodujúci je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky!

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom: Výberové konanie – ZŠ, Gašpara Haina 37, Levoča – NEOTVÁRAŤ na adresu:

Mestský úrad Levoča
Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, Školský úrad
Námestie Majstra Pavla 4

054 01  Levoča

alebo

doručiť osobne v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Levoči, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča.

Na oneskorene doručené a neúplné žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

V Levoči dňa 22. 5. 2024

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA., primátor mesta

Publikované: 22. 5. 2024
Aktualizované: 22 5. 2024