Oznamy mesta

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky – Centra voľného času OLYMP

Mesto Levoča v zmysle ustanovení § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

 Centra voľného času OLYMP
Francisciho 635/10
054 01 Levoča

s predpokladaným nástupom od 1. júla 2024

 

 • Požadované predpoklady na výkon pracovnej činnosti:
 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 • Iné kritériá a požiadavky:
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja Centra voľného času OLYMP
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, organizačné a komunikačné schopnosti
 • znalosť právnych predpisov súvisiacich s výkonom činnosti zariadenia s právnou subjektivitou

 

 • Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná vlastnoručne podpísaná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný životopis v štruktúrovanej forme (tlačivo ŠEVT),
 • overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
 • doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
 • potvrdenie o požadovanej dĺžke výkonu pracovnej činnosti pedagogickeho zamestnanca,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja Centra voľného času OLYMP
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa § 15a) ods. 7 zákona č. 138/2019 Z.z.
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • súhlas uchadzáča so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Informácie pre dotknutú osobu podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nachádzajú na webovom sídle mesta levoca.sk.

Vytlačený a uchádzačom podpísaný text informácie pre dotknutú osobu je potrebné doručiť spolu so žiadosťou o účasť vo výberovom konaní.

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:
Výberovou komisiou je rada školy. Funkčné obdobie riaditeľa Centra voľného času je päťročné.

 • Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasti na výberovom konaní:
Uzávierka prijímania žiadosti je 23. 05. 2024 (štvrtok) o 13,00 hod.

Upozornenie: rozhodujúci je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky!

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej: „Výberové konanie – CVČ OLYMP – NEOTVÁRAŤ“

na adresu:
Mestský úrad Levoča
Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, Školský úrad
Námestie Majstra Pavla 4
054 01  Levoča

alebo

doručiť osobne v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Levoči, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča.

Na oneskorene doručené a neúplné žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Zverejnené: Dňa 02. 05. 2024