Oznamy mesta

Verejná vyhláška – Zastavenie stavebného konania stavby „IBV pri Harichovciach 10 RD, Levoča“ SO 10 –Rozšírenie distribučnej NN siete

Zastavenie stavebného konania stavby „IBV pri Harichovciach 10 RD, Levoča“ SO 10 –Rozšírenie distribučnej NN siete na pozemkoch parcelné čísla  KN-C 2284/1, KN-C 646/64, KN-C 646/85, KN-C 646/84, KN-C 646/83, KN-C 646/82, KN-C 646/1 v katastrálnom území Harichovce a na pozemkoch KN-C 7138/2, KN-C 9747, KN-C 3747/1 v katastrálnom území Levoča.