Oznamy mesta

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania stavby „OBNOVA BYTOVÉHO DOMU JANTÁR“

Oznámenie o začatí  stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania stavby „OBNOVA BYTOVÉHO DOMU JANTÁR“ na pozemku parcela č. C-KN 1476 v katastrálnom území Levoča.